Jak zostać uczestnikiem ŚDS

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkują teren powiatu zduńskowolskiego oraz zaliczają się do jednej z trzech grup:
osób przewlekle chorych psychicznie, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli następuje  na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Osobą ubiegającym się o uczestnictwo potrzebne jest:

  • wzór zaświadczenia od lekarza psychiatry lub lekarza neurologa o istniejącej chorobie z wyżej wymienionych grup
  • wzór zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań  do uczestnictwa w zajęciach domu wraz
    z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnością fizyczną.
  • oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli osoba takie posiada)

Wymienione dokumenty należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od miejsca zamieszkania osoby starającej się o uczestnictwo w naszym Ośrodku.

Załączniki: